Post Brexit deliveries

Brexit and the delivery of our products to customers in the European Union (EU) and European Economic Area (EEA).

In December 2020, the United Kingdom (UK) and EU concluded a Free Trade Agreement (FTA). The FTA ensured there would be zero tariffs and zero quotas on the movement of goods for the foreseeable future.

The UK is no longer part of the EU Single Market or Customs Union but the FTA ensures that Newgate Simms Limited (NSL) will continue to supply products from the UK warehouse to customers located in the EU/EEA with no increase in costs resulting from Brexit. There are some extra administrative tasks for Newgate Simms, which vary depending on the location of the customer. From January 2021, the following will apply:

Deliveries to customers in the EU/EEA

 • All quotations and deliveries will be on a Delivery At Place* (DAP) basis.
 • A commercial invoice is attached to all deliveries into the EU/EEA.
 • The commercial invoice must indicate the Economic Operators Registration and Identification (EORI) number of both NSL and the customer.

Deliveries to customers in Northern Ireland (NI)

The FTA between the UK and EU ensures secured special status for NI, ensuring no hard border between NI and Republic of Ireland. From an administration standpoint, deliveries to NI will be treated in the same manner as deliveries into the EU/EEA.

 • All quotations and deliveries will be on a Delivery At Place* (DAP) basis.
 • A commercial invoice is attached to all deliveries into NI.
 • The commercial invoice must indicate the EORI number of both NSL and the customer.

Deliveries to customers in Great Britain

 • All quotations and deliveries will be on an Ex Works basis.

 

*Understanding of DAP. DAP means Delivery At Place. Newgate Simms will charge for delivery of the goods to the customer site. NSL covers any export costs from the UK. Customers have to pay any import charges incurred. It is important to note that because of the UK-EU FTA, there are no import charges for customers. Previously NSL quoted and delivered to EU/EEA customers on an Ex Works basis but technically this is no longer possible now that the UK has left the EU Single Market and Customs Union. The Ex Works delivery term assumes that a buyer would deal with all shipping and regulatory responsibilities for the transporting of goods from the seller’s point of origin. So if a customer decides that they wish to arrange collection and delivery of products/their order, rather than Newgate Simms charging for and organising the shipping….in this situation the sale becomes Ex Works (EXW). If the sale becomes EXW and the customer is located in the EU, the customer will need to carry out the necessary customs clearance for importation into the destination Country.

Last updated 8 Jan 2021.

Brexit i dostawa naszych produktów do klientów na terenie Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

W grudniu 2020 r. Wielka Brytania (UK) i UE zawarły umowę o wolnym handlu (FTA). Umowa o wolnym handlu zapewniła zerowe cła i zerowe opłaty na przepływ towarów w dającej się przewidzieć przyszłości.

Wielka Brytania nie jest już częścią jednolitego rynku ani unii celnej UE, ale umowa o wolnym handlu gwarantuje, że ​​Newgate Simms Limited (NSL) będzie nadal dostarczać produkty z magazynu w Wielkiej Brytanii do klientów znajdujących się w UE / EOG bez wzrostu kosztów wynikających z tytułu Brexitu. Natomiast w związku ze zmianami dotyczącymi wewnętrznej administracji od stycznia 2021 r. będą obowiązywać następujące zasady:

Dostawy do klientów na terenie UE / EOG

 • Wszystkie oferty i dostawy będą realizowane na podstawie Dostawy Na Miejsce* (DAP).
 • Do wszystkich dostaw do UE / EOG dołączana jest faktura handlowa.
 • Faktura handlowa musi zawierać numer rejestracji i identyfikacji przedsiębiorców (EORI) zarówno NSL, jak i klienta.

* DAP oznacza dostawę na miejsce. Newgate Simms pobierze opłatę za dostawę towarów do siedziby klienta. NSL pokrywa wszelkie koszty eksportu z Wielkiej Brytanii. Klienci muszą zapłacić wszelkie poniesione opłaty importowe, aczkolwiek należy zauważyć, że ze względu na umowę o wolnym handlu między Wielką Brytanią a UE klienci nie są obciążani żadnymi opłatami importowymi. Wcześniej NSL oferował i dostarczał do klientów z UE / EOG na bazie Ex Works, ale z technicznego punktu widzenia nie jest to już możliwe, ponieważ Wielka Brytania opuściła jednolity rynek UE i Unię Celną. Termin dostawy Ex Works zakłada, że kupujący zajmie się wszystkimi obowiązkami transportowymi i regulacyjnymi dotyczącymi transportu towarów z kraju sprzedawcy.

Ostatnia aktualizacja: 8 stycznia 2021 r.

Brexit und Lieferung unserer Produkte an Kunden in der Europäischen Union (EU) und im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR).

Im Dezember 2020 haben das Vereinigte Königreich (UK) und die EU ein Freihandelsabkommen (FTA) geschlossen. Das Freihandelsabkommen sah auf absehbare Zeit keine Zölle und keine Gebühren für den Warenverkehr vor.

Großbritannien ist nicht mehr Teil des EU-Binnenmarkts oder der Zollunion, aber das Freihandelsabkommen stellt sicher, dass Newgate Simms Limited (NSL) weiterhin Produkte aus dem britischen Lager an Kunden in der EU / im EWR liefert, ohne die erhöhten Kosten aufgrund des Brexit. Aufgrund von Änderungen in der internen Verwaltung gelten jedoch ab Januar 2021 die folgenden Regeln:

Lieferungen an Kunden in der EU / im EWR

 • Alle Angebote und Lieferungen erfolgen auf DAP Basis.
 • Alle Lieferungen in die EU/den EWR werden von einer Handelsrechnung begleitet.
 • Die Handelsrechnung muss sowohl die NSL als auch die Kundenregistrierungs- und Identifikationsnummer (EORI) enthalten.

* DAP bedeutet Lieferung vor Ort. Newgate Simms berechnet eine Gebühr für die Lieferung von Waren an den Kunden. Die NSL deckt alle Exportkosten aus Großbritannien ab. Kunden müssen alle anfallenden Importgebühren bezahlen, obwohl zu beachten ist, dass Kunden aufgrund des Freihandelsabkommens zwischen Großbritannien und der EU keine Importgebühren berechnet werden. Früher hat NSL EU/EWR-Kunden EXW angeboten und geliefert, aber technisch ist dies nicht mehr möglich, da Großbritannien den EU-Binnenmarkt und die Zollunion verlassen hat. Die Lieferfrist EXW setzt voraus, dass der Käufer alle Versand- und behördlichen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Transport von Waren aus dem Land des Verkäufers wahrnimmt.

Letzte Aktualisierung: 8. Januar 2021